22Maig2019

Sou aquí: AJUNTAMENT Organització municipal Junta de Govern Local

CONCEPTE
La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat del govern municipal que ha d’existir als municipis amb una població de dret superior a cinc mil habitants i en els de menys quan ho acorda el Ple de l'ajuntament o ho estableix el Reglament Orgànic Municipal (ROM). En qualsevol cas, la Junta de Govern Local és a tots els municipis que siguin capital de comarca, amb independència del nombre d'habitants. La Junta de Govern Local és integrada per l'Alcaldessa i un nombre de regidors no superior al terç del nombre legal d'aquests, nomenats i separats lliurement per l'Alcaldessa, la qual n'ha de donar compte al Ple.

RÈGIM DE SESSIONS
La Junta de Govern Local funciona en règim de sessions ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents. Són sessions ordinàries aquelles la periodicitat de les quals està preestablerta. En aquest sentit, la Junta de Govern Local el Ple celebrarà sessió ordinària cada quinze dies, el primer i tercer dimecres de mes, a partir de les 19.00 hores. Si aquest dia fos inhàbil, la sessió tindrà lloc l’immediat hàbil posterior, a la mateixa hora i amb idèntic caràcter ordinari. No obstant això, l’Alcaldessa podrà posposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries i, en el seu cas, modificar l’horari, quan per raons organitzatives o conjunturals sigui necessari i convenient per als interessos municipals. El canvi de data i hora no alterarà el caràcter de la sessió. Són sessions extraordinàries i extraordinàries urgents aquelles que convoca l’Alcaldessa amb aquest caràcter i sense cap periodicitat.

COMPETÈNCIES
A més de les competències establertes a l’article 23.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local, correspon a la Junta de Govern Local l’exercici de les competències següents:

 1. En matèria de personal:
  1. Aprovar l'oferta d'ocupació pública, d’acord amb el pressupost municipal i la plantilla de personal.
  2. Aprovar les bases de les proves per seleccionar el personal i per als concursos de provisió de llocs de treball.
  3. Aprovar el calendari de vacances del personal municipal. No obstant això, els possibles canvis que es proposin un cop aprovat el calendari s’autoritzaran mitjançant resolució d’Alcaldia.
  4. Distribuir les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.
 2. En matèria de contractació, obres i serveis:
  1. Contractacions i concessions de tota classe quan el seu import no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal, ni dels 6.010.121,04 d'euros, incloses les de caràcter plurianual, sempre i quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, i l'import acumulat de totes les anualitats no superi ni la quantia assenyalada ni el percentatge indicat. La delegació de facultats en matèria de contractació porta inherent, de conformitat amb el que disposa l’article 274.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, la facultat d’aprovar el projecte, el plec de clàusules administratives, el plec de prescripcions tècniques, l’expedient de contractació i la despesa, la facultat d’adjudicar el contracte, i de formalitzar-lo, i totes les altres facultats que la legislació vigent atribueix a l’òrgan de contractació, com les relatives a la interpretació dels contractes, la modificació del seu contingut, la pròrroga dels seus terminis, la revisió de preus, les recepcions provisionals i definitives, les cancel·lacions de fiances o garanties o l’aprovació de les certificacions d’obra, amb l’excepció de les certificacions finals, l’aprovació de les quals correspondrà a l’òrgan de contractació competent.
  2. Aprovar els projectes d'obres i serveis, i les memòries valorades d'obres, quan sigui competent per a la seva contractació o concessió.
  3. Aprovar els plans de seguretat i salut de les obres municipals.
  4. Resoldre expedients sancionadors a contractistes i de penalització per demora i incompliment en l’execució de contractes.
  5. Aprovar la convocatòria i els plecs de condicions de les licitacions per a l’atorgament d’autoritzacions per a l’explotació de serveis de platges en zones de domini marítim-terrestre i resolució d’aquestes licitacions, així com dels canvis de titularitat, tot això sense perjudici de les autoritzacions que hagi d’emetre l’administració competent.
 3. En matèria de patrimoni i hisenda:
  1. Adquirir béns i drets quan el seu valor no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal, ni els 3.005.060,52 d'euros.
  2. Alienar el patrimoni municipal que no superi el 10% dels recursos ordinaris del pressupost municipal, ni els 3.005.060,52 d'euros, en els supòsits següents: - La de béns immobles, sempre que estigui prevista en el pressupost municipal. - La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l'alienació dels quals no es trobi prevista en el pressupost municipal.
  3. Alienar efectes no utilitzables.
  4. Acceptar les adquisicions a títol lucratiu quan aquestes no comportin l’assumpció d’una condició, una càrrega o un gravamen onerós.
  5. Aprovar els padrons fiscals d'impostos i taxes amb període de generació anual, els calendaris de cobrament en voluntària.
  6. Autoritzar i disposar despeses i reconèixer les obligacions dins els límits de la seva competència.
  7. Aprovar l'atorgament d'ajudes i subvencions en els termes fixats per a cada exercici a les bases d'execució del pressupost municipal, així com la prèvia aprovació de la convocatòria, quan aquestes requereixin concurrència pública.
 4. En matèria de planejament i gestió urbanística:
  1. Aprovar els instruments de planejament urbanístic derivat no expressament atribuït al ple.
  2. Informar els avanços de plans parcials urbanístics de delimitació i posar-los a consulta de l’òrgan competent per a la seva aprovació definitiva. 3. Aprovar inicialment i definitivament els instruments de gestió urbanística (projectes de reparcel·lació, polígons d’actuació, convenis urbanístics en la modalitat de compensació per concertació i declaració de sectors d’urbanització prioritària).
  4. Aprovar convenis urbanístics quan regulin matèries la competència de les quals no estigui expressament atribuïda al ple.
  5. Aprovar inicialment i definitivament els projectes d’expropiació.
  6. Aprovar inicialment i definitivament els projectes d’urbanització.
  7. Recepció d’obres d’urbanització i devolució de les corresponents garanties.
 5. En matèria de llicències urbanístiques:
  1. Atorgar, denegar i suspendre les llicències urbanístiques d'obres majors (aquesta atribució compren, a més, els canvis de titularitat, l’aprovació dels projectes executius, la transmissió de les llicències i l’atorgament o denegació de les pròrrogues).
  2. Atorgar, denegar i suspendre les llicències de parcel·lació urbanística i de divisió horitzontal.
  3. Actes i resolucions municipals relatives a procediments en sòl no urbanitzable.
  4. Llicències relatives a usos i obres de caràcter provisional.
 6. En matèria de disciplina urbanística:
  1. Resoldre els expedients de restauració de la realitat física alterada i de l’ordre jurídic vulnerat.
  2. Resoldre els expedients d’ordres d’execució d’obres de conservació, rehabilitació i millora.
 7. En matèria de llicències ambientals i establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives:
  1. Atorgar llicències ambientals, d’acord amb el procediment i el règim competencial establert a la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.
  2. Atorgar llicències municipals d’establiments oberts al públic, espectacles públics i activitats recreatives, d’acord amb el procediment i règim competencial establert a la Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa dels espectacles públics i les activitats recreatives.
 8. En matèria de llicències i autoritzacions diverses relatives a l’ocupació de la via pública i transports:
  1. Aprovar altes, baixes de conductors, canvis de vehicle llicències de taxi i transmissions de llicències de taxi.
  2. Aprovar el pla d’usos de serveis de temporada a les platges.
  3. Atorgar llicències i autoritzacions per a l’exercici de les activitats previstes en el pla d’usos de serveis de temporada a les platges.
 9. En matèria de cementiris:
  1. Concedir canvis de titularitat de sepultures entre particulars.
  2. Concedir la reversió a favor de l’ajuntament de sepultures, la titularitat dels quals sigui de particulars, a sol·licitud del titular.
  3. Revertir a favor de particulars, a sol·licitud de l’antic titular o dels seus familiars directes, de la titularitat de nínxols de l’ajuntament, mitjançant expedient promogut pel propi ajuntament i motivat per deixadesa dels particulars.
  4. Concedir la permuta de sepultures entre l’ajuntament i particulars, amb o sense trasllat de restes, a petició del titular.
  5. Autoritzar l’arranjament de sepultures, previ informe dels serveis tècnics municipals, a petició de particulars.
  6. Autoritzar les cessions de la titularitat de sepultures a particulars, sense haver-hi difunt per inhumar.
  7. Autoritzar les cessions de la titularitat de sepultures a particulars, motivades per trasllat de restes d’una altra sepultura del mateix cementiri municipal.
  8. Recuperar la titularitat de sepultures, bé per l’estat ruïnós de l’edificació, bé per la deixadesa dels particulars o per impagament de les taxes corresponents.
 10. Altres:
  1. Resoldre les reclamacions de responsabilitat patrimonial.
  2. Aprovar tota classe de convenis de col·laboració i cooperació amb entitats públiques i particulars, tant si tenen contingut econòmic, com no, en matèries de la seva competència, l’aprovació dels quals no estigui expressament atribuïda al ple.
  3. Atorgar ajuts a persones necessitades, previ informe dels serveis socials municipals.
  4. Acceptació i cessió de fons de l’arxiu municipal. 5. Fixar els espais de propaganda electoral.

COMPOSICIÓ
En data 19 de juny de 2015 es va dictar el Decret núm.499/2015, en virtut del qual es nomenen membres de la Junta de Govern Local els regidors següents:

SÍLVIA MONAR I AYNIER
Primera tinent d'alcalde, Regidora delegada de Turisme, Comerç, Empresa i Ocupació
(Junts per Pals-Acord Municipal)
Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

SERGI BRULL I COSTA
Alcalde
Regidor delegat de Governació, Serveis, Medi Ambient i Agricultura
(PDeCAT)
Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

MARTÍ DURAN I BOFILL
Segon tinent d’alcalde Regidor delegat d’Hisenda, Ensenyament i Acció Social
(Junts per Pals-Acord Municipal)
Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

MAITE SERVIÀ I PERICAY
Tercera tinent d’alcalde Regidora delegada d’Urbanisme
(PDeCAT)
Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Assistiran, amb veu i sense vot, els regidors següents:

XAVIER COLL I ROVIRA
Regidor delegat de Joventut, Esports i Noves Tecnologies
(Junts per Pals-Acord Municipal)
Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

MIREIA BONILLA I OLIVERAS
Regidora delegada de Cultura, Festes, Comunicació i Participació Ciutadana
(PDeCAT)
Contacte: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

DOCUMENTACIÓ
Extractes dels acords de les sessions Es publiquen en el moment que les actes han estat aprovades, generalment, a la propera sessió ordinària. ENLLAÇ