22Maig2019

Sou aquí: AJUNTAMENT Consistori Retribucions càrrecs electes

RETRIBUCIONS DELS CÀRRECS ELECTES

El ple municipal, en sessió extraordinària de data 2 de juliol de 2015, va acordar l’establiment del següent règim de retribucions:

  • Establir, amb efectes 1 d’agost de 2015, el règim de dedicació exclusiva a favor de la senyora Sílvia Monar i Aynier, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Pals, amb una retribució bruta anual de 35.000,00 euros, prorratejada en 14 pagues, la qual s’ajusta a les limitacions retributives establertes per l’article 11 del Reial Decret Llei 1/2014, de 24 de gener, de reforma en matèria d’infraestructura i transport i altres mesures econòmiques, amb relació als articles 22.2 de la Llei 22/2013, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2014, i 22.2 de la Llei 36/2014, de 26 de desembre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2015.

 La percepció d’aquesta retribució és incompatible amb les assistències per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legits de la corporació.

  • Aprovar les assistències següents per la concurrència efectiva a les sessions dels òrgans col·legits de la corporació:
PLE    COMISSIÓ INFORMATIVA       JUNTA DE GOVERN LOCAL  
300,00 euros/sessió        200,00 euros/sessió        250,00 euros/sessió

Els plens extraordinaris de caràcter urgent, així com els plens extraordinaris que tinguin com a únic punt de l’ordre del dia la designació de membres de meses electorals amb motiu de qualsevol classe de procés electoral convocat per les administracions competents, no comportaran la percepció d’assistències.

  • Aprovar les indemnitzacions següents per despeses ocasionades en l’exercici dels seus càrrecs:
   DESPLAÇAMENT  
   ALLOTJAMENT  
   MANUTENCIÓ  
0,25 euros/Km 58,90 euros 27,50 euros

Enllaç edicte BOPG